Bank taryhy

Bankymyzyň taryhy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň bank ulgamyny ösdürmek we kämilleşdirmek boýunça banklaryň öňünde goýan wezipelerinden ugur alyp işjeňligini amala aşyrýan Türkmen-Türk Paýdarlar täjirçilik banky, Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda 1992-nji ýylyň Maý aýynyň 2-sine gol çekilen Döwletara Memorandumyna laýyklykda, Türkmenistanyň çäklerindäki daşary ýurt maýa goýumly ilkinji bilelikdäki bank hökmünde, 1993-nji ýylyň Mart aýynyň 31-ine döredildi.

Bankyň döredijileri: Türkmenistan tarapyndan – Türkmenistanyň “Agrosenagatbanky” (häzirki Türkmenistanyň “Daýhanbank” Döwlet Täjirçilik Banky) we Türkiýe Respublikasy tarapyndan – T.R. Ziraat Banky A.Ş.-dir.

Şeýlelikde, Türkmen-Türk Paýdarlar täjirçilik banky Türkmenistanyň “Daýhanbank” Döwlet Täjirçilik Banky bilen Türkiýe Respublikasynyň Ziraat Banky A.Ş.-niň tarapyndan 50 % derejesinde deň paýlary bilen ýapyk kysymly paýdarlar jemgyýeti görnüşinde döredilen we Türkmenistanyň bitewi bank ulgamyna girýän köp ugurly bank edarasydyr. Bankyň Türkmenistanyň töleg serişdesinde karz-hasaplaşyk we beýleki amallary geçirmeklige hukuk berýän Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan 2003-nji ýylyň Fewral aýynyň 20-sine berlen Ygtyýarnamasy, şeýle hem Türkmenistanda we onuň çäklerinden daşarda bank amallaryny daşary ýurt pulunda geçirmeklige hukuk berýän Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan 2003-nji ýylyň Fewral aýynyň 20-sine berlen Baş Ygtyýarnamasy bardyr.