Gizlinlik Politikasy

Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky, degişli hukuk kadalarynyň çäginde müşderi maglumatlarynyň gizlinligini we howpsuzlygyny iň ýokary derejede üpjün etmek üçin zerur çäreleri görýär we şoňa laýyklykda Bankyň web sahypasynda we internet bölüminde aşakdaky nokatlary ýerine ýetirýär.
• Türkmen-Türk PTB Bank işini, baş edara, şahamçalar, bankomatlar, internet bölümi, jaň merkezi ýaly kanallar arkaly hyzmatlarynyň üznüksiz ösüşini üpjün etmek üçin; Şahsy maglumatlary dilden, ýazmaça ýa-da elektron habar beriş serişdeleri arkaly, kanuna laýyklykda Maglumat jogapkärçiligi görnüşinde alyp biler.
• Müşderi maglumatlary diňe bankyň web sahypasy arkaly önüm we hyzmat programmalary üçin alynýar, müşderi we önüm amaly programmalary we satuw amallary, bankyň internet şahamçasynyň üsti bilen müşderi maglumatyny almak ýa-da bar bolan hasaba alnan maglumatlary ulanmak arkaly amala aşyrylyp bilner.
• Bankymyz şahsy maglumatlaryň gizlinligini we howpsuzlygyny goramaga möhüm ähmiýet berýär. Şoňa laýyklykda şahsy maglumatlary rugsatsyz girmekden, ýitirmekden, ýitirmekden ýa-da aýan etmekden goramak üçin zerur tehniki we administratiw howpsuzlyk çäreleri görülýär. Bank, beýleki web sahypalaryna girmek üçin berlen baglanyşyklaryň howpsuzlygy we gizlinligi üçin jogapkärçilik çekmeýär. Bu sahypalara girmegiň netijesinde ýüze çykyp biljek maddy ýa-da ahlak ýitgileri üçin hiç hili jogapkärçilik kabul edilmez.
• Önümleri we hyzmatlary satmak / ulanmak üçin Bankyň web sahypasy ýa-da internet bölümi tarapyndan talap edilýän ýa-da internet bölüminde görüp we Bank ulgamymyzda elýeterli islendik şahsy maglumatlar, müşderileriň razylygy bolmazdan üçünji taraplar bilen paýlaşylmaýar. Müşderi maglumatlary diňe hukuk edaralary we müşderi maglumatlaryna girmäge ygtyýarly edaralar bilen haýyş bilen paýlaşylyp bilner.
• Müşderilerimiziň web sahypasy ýa-da internet bölümi arkaly girizen maglumatlaryna girmek petiklendi. Müşderilerimiziň şahsy maglumatlarynyň gizlinligini goramak üçin Bankymyzyň ulgamy we internet infrastrukturasy iň ygtybarly derejede saklandy we zerur çäreler görüldi.
• Bankymyz zerur hasaplananda we degişli edaralaryň Bankyň gizlinlik ülňülerine we şertlerine laýyklykda hereket etmegini üpjün edeninde dürli edaralardan goldaw hyzmatlaryny alýar. Bankymyz, şertnamalary gurnaýan maglumat prosessorlarynyň özi ýaly maglumat howpsuzlygyna üns berýändiklerine we bilelikdäki jogapkärçiligiň habardarlygy bilen hereket edýändigine göz ýetirýär we şertnamalaýyn kepillendirýär. Kanunçylygyň kesgitlemesine laýyklykda, maglumat prosessorlary şahsy maglumatlary diňe Ziraat Bankyň düzgünlerine laýyklykda, Türkmen-Türk PTB bilen baglaşylan şertnamanyň çäginde galýarlar.
• Bankymyzyň web sahypasyndaky maglumatlar, materiallar we awtorlyk hukuklary Türkmen-Türk PTB-a degişlidir. Bankymyzyň web sahypasyndaky üçünji tarap materiallaryndan başga maglumatlar we materiallar bilen baglanyşykly ähli awtorlyk hukuklary, hasaba alnan söwda bellikleri, patentler, intellektual we beýleki emläk hukuklary biziň bankymyzda saklanýar.
Müşderilerimiziň / myhmanlarymyzyň Bankyň web sahypasyna girmegi, ýokarda agzalan şertleri kabul edýändiklerini aňladýar we Bankymyzyň bu kanuny habarnamada şertleri öňünden duýdurmazdan üýtgetmäge we täzelemäge hukugy bar.