Nyrhnama

TÜRKMEN-TÜRK PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
NYRHNAMA
  1. Nyrhnamada görkezilen ýygymlaryň içinde goşulan baha üçin salgyt (GBÜS) göz öňünde tutlmadyk.   GBÜS 15 % möçber goşmaça hasaplanaýar.
  2. Nyrhnamada diňe Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik bankynyň hyzmat haklary görkezilen, araçy banklaryň ýa-da gaýry ygtyýarly edaralaryň ýygymlary göz öňünde tutulmadyk. TTPTB müşderileriň töleglerini geçiren halatynda araçy banklaryň ýa-da gaýry ygtyýarly edaralaryň habar bermezden özbaşdak goşmaça islendik alýan tölegleri we gaýry çykdajylary bolan ýagdaýynda, ol möçberler  TTPTB tarapyndan müşderiniň hasabyndan goşmaça alynýar.
  3. Ýygymlaryň daşary ýurt pulundaky amallary ýerine ýetirilende, ýerine ýetirilen gündäki Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapyndan kesgitlenen hümmet boýunça milli manatda hasaplanýar.
  4. Müşderiniň düşnüksiz, doly däl, ýalňyş ýa-da takyk bolmadyk we ş.m. maglumatlary esasynda ýüze çykan gijikmeler, saklanmalar we ş.m. üçin Bank jogapkärçilik çekmeýär. Olar bilen bagly dörejek tölegleri we ýygymlary we ş.m müşderiden TTPTB goşmaça alýar.
  5. Täze Nyrhnamanyň güýje girmegi bilen, öňki nyrhnamalar güýjüni ýitiren diýip hasap edilýär.
  6. Nyrhnamada DÝP diýilip bellenilen bolsa ABŞ dollarynyň ekwiwalentinden ugur alyp hasaplanýar   

Mazmuny

1.  Bank hasaplary bilen bagly amallar
2. Internet banking we gaýry sanly enjamlar
3. Bankyň plastik kartlary bilen bagly geçirilýän amallar
4. Karz amallary bilen bagly hyzmatlar
4.1. Fiziki şahslara berilýän karzlar boýunça
4.2. Hususy telekeçilere we ýuridiki taraplara berilýän karzlar boýunça
5. Akkreditiwler
5.1 Import
5.2 Eksport
6. Bank kepilligi bilen bagly hyzmatlar
7. Bankara we bankyň içindäki pul geçirim amallary
7.1. Şahsy taraplar üçin - Milli Manatda
7.2. Ýuridiki şahslar we hususy telekeçiler üçin - Milli Manatda
7.3. Şahsy taraplar üçin - Daşary ýurt pulunda
7.4. Ýuridiki şahslar we hususy telekeçiler üçin - Daşary ýurt pulunda
7.5. Bank edaralary
8. Alyş-satyş (dilling, konwersiýa, foreks we ş.m) amallary
9. Nagt serişdeler
9.1. Şahsy taraplara - nagt serişdeler
9.2. Ýuridiki şahslar we hususy telekeçiler üçin - nagt serişdeler
9.3. Bank edaralara - nagt serişdeler
10. Altyn-kümüş önümlerini satmak boýunça amallar
11. Blankalar
12. Gaýry hyzmatlar
12.1. Şahsy taraplara - Gaýry hyzmatlar
12.2. Ýuridiki şahslar we hususy telekeçiler üçin - Gaýry hyzmatlar
NYRHNAMA bilen giňişleýin aşakdaky düwmä basyp ýükläp tanyşyp bilersiniz.