Kiçi göwrümli karz

Kiçi göwrümli karz

Raýatlara melleginde (kömekçi hojalygynda, bölünip berlen ýer böleginde) ekerançylyk we maldarçylygy ösdürmek maksady bilen, oba hojalyk önümlerini ösdürmek, esasy we dolanyşyk serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler üçin zerur bolan ýerli çig mallary öndürmek maksady bilen Kiçi göwrümli karzyny hödürleýär.

Ø  Karz alyjylar: mellek ýerleri ýa-da kömekçi hojalygynda hem-de bellenilen tertipde bölünip berilen ýer bölegi bar bolan raýatlara;

Ø  Karzyň aňryçäk möçberi 30 müň manat;

Ø  Karzyň göterimi: ýyllyk 10 göterim;

Ø  Karzyň möhleti: 3 ýyla çenli;

Ø  Karzyň esasy bergi boýunça ýeňillik döwri 6 aý;

Karz nagt däl görnüşinde hasaplaşyklary amala aşyrmak üçin bank kartlaryna ýa-da gönümel karz hasabyndan tölegleri geçirmek üçin berilýär;