Haberler

Hormatly bankymyzyň Müşderileri!  

Bankymyz tarapyndan maliýe lizingi (finans leasing) usuly bilen täze töleg terminaly kärendä berlip başlanandygyny Size habar berýäris!

Töleg terminalyň modeli:  "VeriFone  VХ 675 ECR" 2019-njy ýylda göýberilen.

Gerekli bolan resminamalar:

·        Arza

·        Müşderiniň Pasport nusgasy

·        Patendiniň nusgasy

·        Salgyda goýlandygy hakynda şahadatnamanyň nusgasy

·        Bellige alyş şahadatnasynyň nusgasy

·        Kärende şertnamanyň nusgasy

Habarlaşmak üçin: Türkmen-Türk PTB Baş binasy 1 gat, 3-nji otagy

Tel: 93-59-98

HORMATLY  MÜŞDERILER!

Türkmen -Türk paýdarlar täjirçilik banky ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagynda telekeçiler we hususy kärhanalaryň önümçilik maksatly taslamalaryny maliýe

taýdan goldamak üçin uzak möhletleýin önümçilik karzlaryny we paýly gatnaşyk karzlaryny hem-de kiçi göwrümli karzlaryny hödürleýär.

 Altyn-Asyr” bank kartyňyza «Internet banking» hyzmatyny birikdirip, şu aşakdaky hyzmatlaryň töleglerini ýurdumyzyň çäginde internet arkaly amala aşyryp bilersiňiz.

 

Bank hasaplarynyň galyndylaryny we hereketlerini görmek;

Ipoteka we beýleki bank karzlaryny hem-de olaryň göterimlerini;

“Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň hyzmatlarynyň töleglerini;

Şäher telefon ulgamynyň hyzmatlarynyň töleglerini;

IP-TV (AŞTU) hyzmatlarynyň töleglerini;

Intemet (AŞTU) hyzmatlarynyň töleglerini;

Bank kart amallarynyň göçürmesini almak.

 

“Internet bank” hyzmatyna birikmek üçin banka ýüz tutup, şeýle-de, şu hyzmatdan peýdalanýanlar üçin bankymyzyň hödürleýän “Mobilbank” hyzmatyndan peýdalanyp,


ýokarda agzalan bank amallaryny ýörite programma üpjünçiligi arkaly has amatly we döwrebap görnüşde ýerine ýetirip bilersiňiz. Ýanyňyzda passportyňyz (nusgasy) we el

telefonyňyz bolmaly. Bulardan başga-da, ýyllyk 6 göterim möçberi bilen “Goýum bank kartyny hem-de “Maşgala” atly täze bank kart hyzmatlaryny hödürleýär.

 

Habarlaşmak üçin salgylarymyz:

Baş bank bilen habarlaşmak üçin 93-83-51,93-24-78

Aşgabat şäheri Oguzhan köçesiniň ugrunda “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy” söwda merkezinde 6-njy bank gullugy 42-27-93, 42-27-94

Aşgabat şäheriniň B.Annanow (1916) köçesiniň 110 jaýy 1-nji bank gullugy 43-94-97, 43-94-98

Lebap welaýaty Türkmenabat şäheri S.Niýazow şaýoly Bahar kiçi etrapça, jaý 76/4 800422 9-61-68, 9-54-99

Daşoguz welaýaty Daşoguz şäheri Gurbansoltan eje köçe 6/2-nji jaýy 800322 2-42-51

Mary welaýaty Mary şäheri Mollanepes köçe 3-nji jaýy 800522 6-73-37, 6-74-73, 6-77-73

Lebap welaýaty Kerki şäheri S.Niýazow köçe 112-nji jaýy 800444 2-04-98